Активен.БГ

УСПЕШНО СТАРТИРА ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ-РАЙОН "ИЗТОЧЕН" 01.04.2016
В район "Източен" днес започва работата по проекта "Независим живот - район Източен" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Началото му бе дадено лично от районния кмет Николай Чунчуков, който заяви:    "Проектът е част от социалната политика на Община Пловдив към хората със специални...
СЪОБЩЕНИЕ до класираните кандидати за длъжностите: Личен асистент,Домашен помощник, Социален асистент,Медицинска сестра,Рехабилитатор и Психолог 22.03.2016
Класираните кандидати е необходимо да представят свидетелство за съдимост и медицинско удостоверение за започване на работа по съответната позиция в срок до 25.03.2016г. в стая № 4 - Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта.  Протокол от класирането може да видите тук: ПРОТОКОЛ №4 /11.03.2016г. за подбор и класиране на кандидатите за длъжностите: "Личен асистент","Социален асистент",...
Обява за конкурс за:Обучител по методика на услугите,Обучител по здравни и домашни грижи и Супервайзор 22.03.2016
О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 3 „Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас