Активен.БГ

ПРОТОКОЛ №2/ 09.02.2016 г. от заседание на комисията,назначена със Заповед № ПНЖ-15/05.02.2016г. за класиране на кандидатите за длъжностите „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК'' и 09.02.2016
Протокол №2 / 09.02.2016г.    
ПРОТОКОЛ №1/ 08.02.2016 г. от заседание на комисията, назначена със заповед №« ПНЖ 15 / 05.02.2016г. за класиране на кандидатите за длъжностите „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 08.02.2016
ПРОТОКОЛ №1/ 08.02.2016 г. СЪБЕСЕДВАНЕТО  С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА”: 04.02.2016
СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас